Historia Stowarzyszenia

Historia SMZK » Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej powstało w latach 70. XX w. Działacze społeczni w środowisku Krzeszowic: Władysław Bulek, Stanisław Klich, Marian Książkiewicz utworzyli 6 maja 1975 r. Społeczny Komitet Organizacyjny Izby Regionalnej w Krzeszowicach, a w nieodległej przyszłości zorganizowali muzeum regionalne w Krzeszowicach. SKOIR już w 1975 r. został zarejestrowany w Urzędzie Miasta-Gminy Krzeszowice jako Towarzystwo Regionalno-Kulturalne im. Kazimierza Wyki. Głównym celem tego towarzystwa było pozyskiwanie – przez zakupy i darowizny – eksponatów regionalnych dla zorganizowania Izby Regionalnej w Krzeszowicach. Pomimo istnienia w Krzeszowicach dwóch pałaców Potockich („starego” i „nowego”) starania o locum dla ekspozycji regionaliów były bezskuteczne. Dysponowano niedużymi środkami finansowymi – uzyskiwanymi od Komitetu Osiedlowego w Krzeszowicach – na zakup eksponatów, książek, fotografii.

Ci sami ludzie oraz zaangażowani później Tadeusz Martynek i artysta malarz, rzeźbiarz Marian Konarski przygotowywali grunt dla zorganizowania szerszego swym zasięgiem towarzystwa regionalnego. Udostępniony przez Mariana Książkiewicza statut Towarzystwa Miłośników Starego Wiśnicza stał się zalążkiem – po dostosowaniu do warunków środowiska Krzeszowic – opracowania statutu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej (SMZK).

Mając opracowany projekt statutu SMZK nawiązano współpracę z Miejskim Komitetem Frontu Jedności Narodu w Krzeszowicach, który poparł inicjatywę powołania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Było to konieczne wówczas „przyzwolenie polityczne”. Wspólnie z Komitetem M-G FJN przygotowano zebranie organizacyjne-założycielskie, które odbyło się 5 marca 1978 roku w budynku Urzędu Miejsko-Gminnego w Krzeszowicach. Obecnych było około 100 osób. Zatwierdzono statut stowarzyszenia, wybrano władze zgodnie ze statutem. Przewodniczącym Zarządu wybrano inż. Janusza Kopczyńskiego, zastępcą Mariana Konarskiego, skarbnikiem Mariana Książkiewicza, Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Tadeuszem Muchą oraz przewodniczących pięciu Komisji problemowych, którzy zgodnie ze statutem byli członkami Zarządu Stowarzyszenia. I tak rozpoczęła się działalność organizacyjna Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, dzielona na 3-letnie kadencje - wyboru władz statutowych towarzystwa; obecnie jest 10. kadencja, w każdej są jakieś osiągnięcia i to składa się na blisko 30-letni okres działalności w środowisku Ziemi Krzeszowickiej.

Do naszego stowarzyszenia w latach 1978-2003 wstąpiło łącznie 611 osób, głównie mieszkańców Krzeszowic i okolicznych wsi, ale także mieszkających w Krakowie, na Śląsku, a nawet w Szczecinie. W 1989 roku było 394 członków zwyczajnych, w latach następnych ilość członków ulegała zmniejszeniu. W ciągu 25 lat nadano 13 osobom tytuł honorowego członka – spośród zasłużonych członków i spoza stowarzyszenia. W 2003 roku stowarzyszenie liczyło 138 członków zwyczajnych i 6. honorowych członków.

Corocznie odbywają się Walne Zjazdy Członków – zjazdy sprawozdawcze, a co 3 lata – zjazdy wyborcze.

Funkcję prezesa pełnili – w latach 1978 – 1990 (12 lat) inż. Janusz Kopczyński, a od 1990 Stanisław Klich.