Statut

Pełny tekst statutu można pobrać tutaj (plik .doc)


Wyjątek ze statutu:

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie działań na rzecz ziemi krzeszowickiej  w zakresie kultury, turystyki i edukacji.
2. Popularyzowanie historii, tradycji, oraz dorobku  ziemi krzeszowickiej.
3. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego,
4. Ochrona przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu.
5. Inicjowanie lub udział w akcjach  charytatywnych
6. Działalność na rzecz integracji społecznej,
7. ochrona i promocja zdrowia,
8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11. działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  
12. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
13. ochronakultury, sztuki,  i dziedzictwa narodowego,
14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
15. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
16. wspierane  i promocja turystyki oraz krajoznawstwa,
17. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
18. ratownictwo i ochrona ludności,
19. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
20. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
21. promocja i organizacja  wolontariatu,
22. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
23. działalność na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych,
24. promocja ziemi krzeszowickiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,   
25. działalność na rzecz rewitalizacji regionu,  
26. edukacja obywatelska i partycypacja społeczna, promowanie postaw obywatelskich i postawy udziału w życiu społecznym i współpracy z władzami społeczności lokalnej,
27. pozyskiwanie funduszy z unii europejskiej, rządowych i samorządowych z przeznaczeniem na realizację działań statutowych.